תנאי שימוש

אתר קהילת המבורגר ישראל ובעליו מקדמים בברכה את כל הגולשים/ות והמשתמשים/ות חובבי ההמבורגרים שלנו מרחבי הארץ והעולם. השימוש באתר קהילת המבורגר ישראל כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש/ת לתנאים המפורטים במסמך זה. תנאי השימוש וכל הטקסטים אשר באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

זאת ועוד, יצוין בזאת כי הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, הוראות אלו גוברות עליהן. לפיכך שימוש בכל שירות באתר יהיה בכפוף לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם אשר ייתכנו בחלקים שונים של האתר עצמו.

מבוא כללי

בעלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות את מבנהו, מראהו, התכנים וזמינותם של השירותים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש, מעת לעת ובהתאם לצורכיהם ו/או רצונותיהם של בעלי האתר. משום כך ובהתאם לזאת, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בנושא זה. בעלי האתר אינם מתחייבים כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה מקצועית ו/או אישית ו/או אחרת על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, בחירות שהם מבקשים לעשות, העדפות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר שאינו אתר זה או בעליו.

בעלי האתר לא מתחייבים שהשירות באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הבעלים, קלקולים, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, נזקים, תקלות אצל בעלי הארת ו/או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך ו/או לרכושך בעקבות זאת.

שימוש באתר קהילת המבורגר ישראל נעשה על אחריותיו המלאה של המשתמש. בעלי האתר אינם נושאים בכל אחריות ו/או חבות בגין כל טעות, השמטה או שיבוש בתכולת האתר. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא – ישיר, עקיף, אגבי או תוצאתי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה נזיקית ובין בעילה נזיקית חוזית. בעלי האתר והאתר אינם אחראים לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש ו/או לכל רכוש אחר של המשתמש, שעשויים להיגרם בשל גישה, שימוש או גלישה באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר על כל צורותיו.

בעלות וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט של קהילת המבורגר ישראל לרבות עיצובו, ובכל תוכנה, קובץ גרפי, יישום, קוד מחשב, טקסטים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינם של בעלי האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, לתרגם ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמה מפורשת של אחד או יותר מבעלי האתר בכתב ומראש. שמה של קהילת המבורגר ישראל, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שלא נרשמו ואלה שנרשמו) של הקהילה, הינם קניינה הבלעדי של בעלי האתר (ארקדי פורטנוי ואור בלאן).

קישורים לצד שלישי ופרסומות

בעלי האתר, וכן מי שקיבל היתר מהם בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר קהילת המבורגר ישראל. פרסומות ומידע מסחרי מטעמם או מטעם צד שלישי, בכל דרך שיראו לנכון. חל איסור מוחלט להתערב, למחוק, לשבש, לפגוע או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. בעלי אתר קהילת המבורגר ישראל יהיו רשאים, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

אין המפעילים מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר קהילת המבורגר ישראל אינו מלמד כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או עדכני ו/או מלא, והמפעילים לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילים אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר קהילת המבורגר ישראל יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט אותם מקרים בהם הדין הישראלי מפנה במפורש אל הדין הזר, במקרה זה לא תחול ההפניה אל הדין הזר). הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו תהיה לבית המשפט בתל אביב.

אנו מודים לכם שהקדשתם מזמנכם לקרוא את תנאי השימוש באתר ומזמינים אותכם להמשיך לגלוש, לקרוא וליהנות מאתר קהילת המבורגר ישראל.